க்ருஷ்ண யஜுர் வேத தைத்திரீய ஸம்ஹிதா- Krishna Yajur Veda Taittiriya Samhita : Kanda 1 Mantras Meanings and Commentary (Kannada)
Look Inside

க்ருஷ்ண யஜுர் வேத தைத்திரீய ஸம்ஹிதா- Krishna Yajur Veda Taittiriya Samhita : Kanda 1 Mantras Meanings and Commentary (Kannada)

FREE Delivery
$38
Quantity
Ships in 1-3 days
Item Code: UAF986
Author: Padma Raghavan and T.K. Jagannath
Publisher: Sri Aurobindo Kapali Sastry Institute of Vedic Culture
Language: Kannada
Edition: 2012
ISBN: 9788179940167
Pages: 540
Cover: PAPERBACK
Other Details 9.00 X 6.00 inch
Weight 670 gm
**Contents and Sample Pages**Add a review
Have A Question

For privacy concerns, please view our Privacy Policy

CATEGORIES