ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய ஸ்துதிமஞ்ஜரீ, ஸ்ரீ குருசர்தம்: Sri Dattatreya Stuti Manjari and Sri Gurucharitam (Tamil) (An old and Rare Book)
Look Inside

ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய ஸ்துதிமஞ்ஜரீ, ஸ்ரீ குருசர்தம்: Sri Dattatreya Stuti Manjari and Sri Gurucharitam (Tamil) (An old and Rare Book)

$33
Item Code: NZE428
Author: S. V. Radhakrishna Sastri
Publisher: Sri Bhagawan Nama Publications, Chennai
Language: Sanskrit Text With Tamil Translation
Edition: 2006
Pages: 594 (3 Color Illustrations)
Cover: Hardcover
Other Details 9.0 inch X 6.0 inch
Weight 810 gm

Add a review
Have A Question

For privacy concerns, please view our Privacy Policy

CATEGORIES