Varaha Avatar of Bhagawan Vishnu

Varaha Avatar of Bhagawan Vishnu

$556
$695  (20% off)
Item Code: ZBL61
Specifications:
Bronze Statue from Swamimalai
10.0 inch x 4.5 inch x 3.5 inch
1.8 kg