Books authored by H. B. P. Gyaneshwar Madhukar Khairnar